Descarcă / Vizualizează

În baza art. 26, alin (5) al OMEC 5562/2020: " Selecţia personalului didactic de predare necesar desfăşurării activităţilor din centrul de excelenţă se realizează de către o comisie, numită prin decizie a inspectorului şcolar general, formată din inspectorul şcolar general adjunct, inspectorul şcolar care coordonează disciplina/aria curriculară şi directorul centrului de excelenţă. Selecţia personalului didactic de predare se face pe baza unui portofoliu ce conţine curriculum vitae şi
documente justificative şi a unui interviu. Sunt selectate cadre didactice care manifestă interes constant faţă de pregătirea de performanţă a elevilor, cu prioritate cele ai căror elevi au obţinut rezultate deosebite la olimpiade şi concursuri, pe baza criteriilor specifice de selecţie stabilite la nivelul comisiei şi avizate de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar."

 Până la ocuparea funcției de inspector școlar general adjunct vacante din cadrul ISJ Mehedinți se suspendă selecția personalului didactic din cadrul CEX Mehedinți.