Descarca / Vizualizeaza

Descarca / Vizualizeaza

Descarca

Buletin Informativ

           

Având în vedere prevederile OUG 147 din 27.08.2020, privind acordarea unor zile libere părinţilor în vederea supravegherii copiilor, de până la 12 ani inclusiv, precum şi a copiilor cu handicap înscrişi în unităţile de învăţământ special, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare răspândirii SARS-COV-2, Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți vă informează:

Se acordă zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, unde aceștia sunt înscriși, ca urmare a rezultatului anchetei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, efectuată de direcția de sănătate publică județeană și având în vedere hotărârile comitetului județean pentru situații de urgență.

Prevederile se aplică părinților care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 1. a) au copii cu vârsta de până la 12 ani sau au copii cu dizabilități cu vârsta de până la 26 de ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ sau de educație timpurie antepreșcolară;
 2. b) celălalt părinte nu beneficiază, la rândul său, de zile libere

În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin părinte se înțelege:

 1. a) părintele firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;
 2. b) adoptatorul;
 3. c) persoana care are copilul/copiii în încredințare în vederea adopției;
 4. d) persoana care are copilul în plasament sau sub tutelă;
 5. e) persoana desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 6. f) părintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap înscrise într-o unitate de învățământ.

Prin excepție de la prevederile alin. (2) lit. a), beneficiază de prevederile prezentei ordonanțe de urgență și părintele sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav neșcolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizației prevăzute de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, doar în situațiile în care activitatea serviciului de zi este limitată sau suspendată, prin dispoziție/decizie a autorității care are în administrare serviciul de zi, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-Prin excepție de la prevederile alin. (1), dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență se aplică și pentru părintele sau reprezentantul legal care are în îngrijire, supraveghere și întreținere persoana adultă încadrată în grad de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal pentru care s-a optat pentru acordarea indemnizației prevăzute de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, doar dacă beneficiază de servicii de zi, a căror activitate este limitată sau suspendată, prin dispoziție/decizie a autorității care are în administrare serviciul de zi, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

Prevederile prezentei ordonanțe de urgență nu se aplică în cazul în care unul dintre părinții, definiți la alin. (3), se află în una sau mai multe dintre următoarele situații:

 1. a) este în concediul prevăzut la art. 2 alin. (1) sau art. 11 alin. (2) ori art. 31 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 2. b) este asistentul personal al unuia dintre copiii aflați în întreținere;
 3. c) se află în concediu de odihnă/concediu fără plată;
 4. d) are raportul de muncă suspendat pentru întreruperea temporară a activității angajatorului, în condițiile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;e) nu realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.(7) Prin limitarea sau suspendarea activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor se înțelege reducerea frecvenței participării copiilor la cursurile școlare și utilizarea tehnologiei și internetului sau a altor modalități alternative de educație pentru realizarea activităților prevăzute la art. 262 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Zilele libere se acordă la cererea părintelui care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 1 alin. (2) și este definit la art. 1 alin. (3), depusă la angajatorul acestuia.

Cererea este însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, de o copie a certificatului/certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor sau a documentului care atestă calitatea prevăzută la art. 1 alin. (3) în care solicită zilele libere, precum și, dacă este cazul de o copie a certificatului de încadrare în grad de handicap al copilului ori adultului în vârstă de până la 26 de ani.      Declarația pe propria răspundere a celuilalt părinte va conține elemente din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit prezentei ordonanțe de urgență, că nu are contractul de muncă suspendat pentru întreruperea temporară a activității angajatorului și nu se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (6).

           Angajatorul este obligat să acorde zilele libere dacă angajatul solicită acest drept în baza prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

Biroul de comunicare

I.S.J. Mehedinți

     La data de 09.01.2021 s-au încheiat contractele de management educațional pentru 70 de directori/ directori adjuncți care au susținut concurs de ocupare a acestor funcții în perioada septembrie- decembrie 2016.

     Pentru asigurarea managementului unităților de învățământ preuniversitar din județul Mehedinți până la 31.08.2021, ca urmare a exprimării acordului de ocupare a acestor funcții de către cadrele didactice interesate, a rezultat următoarea situație:

- 42 de directori au beneficiat de continuitate  în funcția de director, prin detașare în interesul învățământului;

- 28 de directori au fost nou numiți în funcția de director prin  detașare în interesul învățământului.

Menționăm totodată că:

- 2 directori s-au pensionat;

- 1 director a fost detașat în funcția de inspector școlar;

- 2 posturi de director adjunct au fost desființate.

 

BIROUL DE COMUNICARE

Prin urmare, astăzi, 7 octombrie, în conformitate cu datele transmise de Inspectoratul Școlar al Județului Mehedinți , se înregistrează următoarea situație dintr-un total de 198 de unități de învățământ(P.J. și structuri):
 
- 174 de unități de învățământ în Scenariul 1: participarea zilnică (față în față) a tuturor preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție sanitară
- 20  de unități de învățământ în Scenariul 2. Acesta presupune participarea zilnică (față în față) a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție, respectiv revenirea parțială (prin rotație de una-două săptămâni) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu și liceu, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție
- 4 unități de învățământ în Scenariul 3: participarea tuturor preșcolarilor și elevilor la activități/lecții online. Trei unități școlare de pe raza UAT Cujmir(din cauza incidenței) și Gradinița cu PP nr. 3 Drobeta Turnu Severin(din cauza infrastucturii).
Consiliile de administrație de la nivelul fiecărei unități de învățământ au adoptat propunerile în funcție de analiza situației epidemiologice efectuate la nivel național de către direcțiile de sănătate publică și Institutul Național de Sănătate Publică (comunicată în data de 5 octombrie), de infrastructura și de resursele existente în fiecare unitate de învățământ. 
Reamintim că, potrivit Ordinului comun al ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății nr. 5.487/1494/01.09.2020, criteriul epidemiologic în baza căruia unitățile/instituțiile de învățământ stabilesc unul dintre cele trei scenarii de funcționare este rata incidenței cumulate, respectiv: numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori.
 
 
Biroul de comunicare
I.S.J. Mehedinți