Buletin Informativ

           

Având în vedere prevederile OUG 147 din 27.08.2020, privind acordarea unor zile libere părinţilor în vederea supravegherii copiilor, de până la 12 ani inclusiv, precum şi a copiilor cu handicap înscrişi în unităţile de învăţământ special, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare răspândirii SARS-COV-2, Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți vă informează:

Se acordă zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, unde aceștia sunt înscriși, ca urmare a rezultatului anchetei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, efectuată de direcția de sănătate publică județeană și având în vedere hotărârile comitetului județean pentru situații de urgență.

Prevederile se aplică părinților care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 1. a) au copii cu vârsta de până la 12 ani sau au copii cu dizabilități cu vârsta de până la 26 de ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ sau de educație timpurie antepreșcolară;
 2. b) celălalt părinte nu beneficiază, la rândul său, de zile libere

În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin părinte se înțelege:

 1. a) părintele firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;
 2. b) adoptatorul;
 3. c) persoana care are copilul/copiii în încredințare în vederea adopției;
 4. d) persoana care are copilul în plasament sau sub tutelă;
 5. e) persoana desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 6. f) părintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap înscrise într-o unitate de învățământ.

Prin excepție de la prevederile alin. (2) lit. a), beneficiază de prevederile prezentei ordonanțe de urgență și părintele sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav neșcolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizației prevăzute de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, doar în situațiile în care activitatea serviciului de zi este limitată sau suspendată, prin dispoziție/decizie a autorității care are în administrare serviciul de zi, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-Prin excepție de la prevederile alin. (1), dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență se aplică și pentru părintele sau reprezentantul legal care are în îngrijire, supraveghere și întreținere persoana adultă încadrată în grad de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal pentru care s-a optat pentru acordarea indemnizației prevăzute de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, doar dacă beneficiază de servicii de zi, a căror activitate este limitată sau suspendată, prin dispoziție/decizie a autorității care are în administrare serviciul de zi, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

Prevederile prezentei ordonanțe de urgență nu se aplică în cazul în care unul dintre părinții, definiți la alin. (3), se află în una sau mai multe dintre următoarele situații:

 1. a) este în concediul prevăzut la art. 2 alin. (1) sau art. 11 alin. (2) ori art. 31 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 2. b) este asistentul personal al unuia dintre copiii aflați în întreținere;
 3. c) se află în concediu de odihnă/concediu fără plată;
 4. d) are raportul de muncă suspendat pentru întreruperea temporară a activității angajatorului, în condițiile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;e) nu realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.(7) Prin limitarea sau suspendarea activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor se înțelege reducerea frecvenței participării copiilor la cursurile școlare și utilizarea tehnologiei și internetului sau a altor modalități alternative de educație pentru realizarea activităților prevăzute la art. 262 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Zilele libere se acordă la cererea părintelui care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 1 alin. (2) și este definit la art. 1 alin. (3), depusă la angajatorul acestuia.

Cererea este însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, de o copie a certificatului/certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor sau a documentului care atestă calitatea prevăzută la art. 1 alin. (3) în care solicită zilele libere, precum și, dacă este cazul de o copie a certificatului de încadrare în grad de handicap al copilului ori adultului în vârstă de până la 26 de ani.      Declarația pe propria răspundere a celuilalt părinte va conține elemente din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit prezentei ordonanțe de urgență, că nu are contractul de muncă suspendat pentru întreruperea temporară a activității angajatorului și nu se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (6).

           Angajatorul este obligat să acorde zilele libere dacă angajatul solicită acest drept în baza prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

Biroul de comunicare

I.S.J. Mehedinți

Prin urmare, astăzi, 7 octombrie, în conformitate cu datele transmise de Inspectoratul Școlar al Județului Mehedinți , se înregistrează următoarea situație dintr-un total de 198 de unități de învățământ(P.J. și structuri):
 
- 174 de unități de învățământ în Scenariul 1: participarea zilnică (față în față) a tuturor preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție sanitară
- 20  de unități de învățământ în Scenariul 2. Acesta presupune participarea zilnică (față în față) a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție, respectiv revenirea parțială (prin rotație de una-două săptămâni) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu și liceu, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție
- 4 unități de învățământ în Scenariul 3: participarea tuturor preșcolarilor și elevilor la activități/lecții online. Trei unități școlare de pe raza UAT Cujmir(din cauza incidenței) și Gradinița cu PP nr. 3 Drobeta Turnu Severin(din cauza infrastucturii).
Consiliile de administrație de la nivelul fiecărei unități de învățământ au adoptat propunerile în funcție de analiza situației epidemiologice efectuate la nivel național de către direcțiile de sănătate publică și Institutul Național de Sănătate Publică (comunicată în data de 5 octombrie), de infrastructura și de resursele existente în fiecare unitate de învățământ. 
Reamintim că, potrivit Ordinului comun al ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății nr. 5.487/1494/01.09.2020, criteriul epidemiologic în baza căruia unitățile/instituțiile de învățământ stabilesc unul dintre cele trei scenarii de funcționare este rata incidenței cumulate, respectiv: numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori.
 
 
Biroul de comunicare
I.S.J. Mehedinți
 

                                             10.09.2020

Comunicat de presă

            Cu privire la începerea anului școlar 2020-2021 pe baza scenariilor propuse de consiliile profesorale din unitățile de învățământ și avizate de DSP Mehedinți și ISJ Mehedinți în data de 09.09.2020

 

În urma propunerilor înaintate de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ, până astăzi, 10 septembrie, comitetul județean pentru situații de urgență (CJSU) a emis hotărârea privind scenariul de funcționare pentru fiecare unitate de învățământ, valabil pentru începutul de an școlar 2020-2021.

Astfel, conform acestora, se înregistrează următoarea situație:

- 79 de unități de învățământ în Scenariul 1: participarea zilnică (față în față) a tuturor preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție sanitară

- 28  de unități de învățământ în Scenariul 2. Acesta presupune participarea zilnică (față în față) a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție, respectiv revenirea parțială (prin rotație de una-două săptămâni) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu și liceu, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție

- 2 unități de învățământ în Scenariul 3: participarea tuturor preșcolarilor și elevilor la activități/lecții online.

Consiliile de administrație de la nivelul fiecărei unități de învățământ au adoptat propunerile în funcție de analiza situației epidemiologice efectuate la nivel național de către direcțiile de sănătate publică și Institutul Național de Sănătate Publică (comunicată în data de 7 septembrie), de infrastructura și de resursele existente în fiecare unitate de învățământ.

Potrivit respectivei analize, în 64 de localități numărul de cazuri de noi îmbolnăviri, confirmate în ultimele 14 zile, este mai mic de 1 la 1.000 de locuitori și în 2 localități numărul de cazuri de noi îmbolnăviri, confirmate în ultimele 14 zile, se situează între 1 și 3 la 1.000 de locuitori.

Reamintim că, potrivit Ordinului comun al ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății nr. 5.487/1494/01.09.2020, criteriul epidemiologic în baza căruia unitățile/instituțiile de învățământ stabilesc unul dintre cele trei scenarii de funcționare este rata incidenței cumulate, respectiv: numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori.

Purtăror de cuvânt al ISJ Mehedinți,

Inspector școlar Claudiu IORDACHE

 

 

Comunicat de presă

Sesiunea august - septembrie 2020 a examenului național de bacalaureat începe luni, 24 august

668 de candidaţi s-au înscris în vederea susținerii probelor din a doua sesiune (august - septembrie) a examenului național de bacalaureat 2020, începând de luni, 24 august. În județul Mehedinți, din totalul celor înscrişi, 267 de candidați susțin proba de Limba și literatura română, 568 de candidați susțin proba obligatorie a profilului (525 la matematică și 43 la istorie) și 457 de candidați susțin proba la alegere a profilului și a specializării.

Probele scrise sunt programate în săptămâna 24 - 27 august, după următorul calendar:

 • 24 august: Limba și literatura română - E.a)
 • 25 august: proba obligatorie a profilului - E.c)
 • 26 august: proba la alegere a profilului și specializării - E.d)

Echivalarea și recunoașterea competențelor lingvistice și digitale se vor derula în zilele de 28 și 31 august, respectiv 1 septembrie. În acest sens, comisiile de bacalaureat din unitățile de învățământ liceal vor calcula mediile candidaților și vor asigura echivalarea/recunoașterea nivelurilor de competență la probele de profil din cadrul examenului național de bacalaureat (2020), potrivit metodologiei specifice.

Afișarea primelor rezultate înregistrate la probele scrise va avea loc în data de 2 septembrie (până la ora 12:00) și va fi urmată de etapa depunerii contestațiilor, în aceeași zi, în intervalul orar 14:00 - 20:00.

La fel ca în prima sesiune, rezultatele elevilor vor fi publicate prin anonimizarea numelui și a prenumelui, în conformitate cu prevederile specifice în vigoare (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD).

Contestațiile pot fi depuse atât în format fizic, cât și electronic. În acest caz, candidații completează, semnează și depun/transmit electronic inclusiv o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor (3-4 septembrie), vor fi comunicate sâmbătă, 5 septembrie.

Probele scrise încep la ora 9:00, accesul elevilor în săli fiind permis până la ora 8:30. Reamintim că toate măsurile de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor prevăzute în ordinul comun MEC - MS nr. 4.267/841/2020 sunt valabile și pentru sesiunea august-septembrie a examenului de bacalaureat.

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev. Toate sălile de examen au în dotare camere funcționale de supraveghere video și audio.

Pentru rezolvarea subiectelor, candidații vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor, vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică și Geografie, candidații pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, mijloacele/instrumentele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită în sala de examen.

Pentru elevii care solicită și primesc, în cazuri justificate, aprobarea Comisiei Naționale în vederea susținerii probelor cu subiectul de rezervă, se organizează proba scrisă/probele scrise după finalizarea ultimei probe prevăzute în calendarul de desfășurare a examenului.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte, precum ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc. De asemenea, elevii vor fi informați că este interzis accesul în săli cu orice fel de lucrări: manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., precum și cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.).

În același timp, candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. Cei surprinși în aceste situații vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept consecință, acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni.

Nota minimă de promovare, pentru fiecare probă, este 5 (cinci), iar media finală pentru promovarea examenului este cel puțin 6 (șase).

Inspector școlar,

prof. Mariana Gabi Dumitrașcu

purtător de cuvânt al I.S.J. Mehedinți

                                             05.09.2020

Comunicat de presă

Bacalaureat 2020, sesiunea august - septembrie: rezultate finale după soluționarea contestațiilor

 

Rata finală de promovare, înregistrată în sesiunea august-septembrie a examenului național de bacalaureat 2020, după soluționarea contestațiilor, este de 38,27%, în creștere cu patru procente, în raport cu rata de promovare la nivel național (34,1%).

Prin urmare, 235 de candidați  au promovat examenul în această sesiune. Dintre aceștia, 112 de candidați provin din promoția curentă, iar 123 de candidați provin din promoțiile anterioare.

Rata de succes pentru promoția din anul școlar 2019 – 2020 este de 37,83%, în timp ce pentru promoțiile anterioare, ponderea candidaților promovați este de 38,67%.

S-au prezentat 614 de candidați din totalul celor 775 de candidați înscriși. Din cauza unor fraude sau tentative de fraudă a fost eliminat un candidat de la centrul de examen CE590- Liceul Tehnologic ”D-l Tudor”.

Precizăm că media minimă de promovare a examenului este 6 (șase), iar nota minimă pentru fiecare probă scrisă este 5 (cinci). Procentul de promovare este calculat din totalul candidaților prezenți, incluzând în această categorie și candidații eliminați.

Rezultatele finale au fost afișate astăzi, 5 septembrie, la ora 10:00, în centrele de examen și pe pagina web dedicată. La fel ca în prima sesiune, rezultatele pot fi accesate în baza unui cod furnizat fiecărui candidat, datele personale fiind anonimizate, în conformitate cu prevederile specifice în vigoare (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD).

 1. Situația candidaților la examenul de bacalaureat

Centrul de examen

Nr. elevi înscriși

Nr. elevi prezenți

Nr. elevi absenți

Nr. elevi eliminați

Nr. de candidați respinși

Nr. de candidați elimnați

CE1377- Colegiul Național ”Th. Costescu”

198

168

30

0

84

84

CE1235 – Colegiul Tehnologic ”C-tin Brâncoveanu ”

107

91

16

0

37

54

CE53 – Liceul Tehnologic ”Decebal”

173

130

43

0

45

85

CE590 – Liceul Tehnologic ”D-l Tudor”

162

116

46

1

21

94

CE66 – Liceul Tehnologic ”Lorin Sălăgean”

135

109

26

0

48

61

TOTAL

775

614

(79,23%)

161

(20,77%)

1

(0,16%)

235

(38,27%)

378

(61,56%)

 1. Situația candidaților din seria curenta la examenul de bacalaureat

Centrul de examen

Nr. elevi înscriși

Nr. elevi prezenți

Nr. elevi absenți

Nr. elevi eliminați

Nr. de candidați respinși

Nr. de candidați elimnați

CE1377- Colegiul Național ”Th. Costescu”

96

82

14

0

36

46

CE1235 – Colegiul Tehnologic ”C-tin Brâncoveanu ”

48

39

9

0

26

13

CE53 – Liceul Tehnologic ”Decebal”

92

71

21

0

45

26

CE590 – Liceul Tehnologic ”D-l Tudor”

73

54

19

0

48

6

CE66 – Liceul Tehnologic ”Lorin Sălăgean”

66

50

16

0

29

21

TOTAL

375

296

(78,93%)

79

(21,06%)

0

 

184

(62,16%)

112

(37,83%)

 1. Situația candidaților din seriile anterioare la examenul de bacalaureat

Centrul de examen

Nr. elevi înscriși

Nr. elevi prezenți

Nr. elevi absenți

Nr. elevi eliminați

Nr. de candidați respinși

Nr. de candidați elimnați

CE1377- Colegiul Național ”Th. Costescu”

102

86

16

0

48

38

CE1235 – Colegiul Tehnologic ”C-tin Brâncoveanu ”

59

52

7

0

28

24

CE53 – Liceul Tehnologic ”Decebal”

81

59

22

0

40

19

CE590 – Liceul Tehnologic ”D-l Tudor”

89

62

27

1

46

15

CE66 – Liceul Tehnologic ”Lorin Sălăgean”

69

59

10

0

32

27

TOTAL

400

318

(79,5%)

82

(20,5%)

1

(0,31%)

194

(61%)

123

(38,67%)

 1. Distribuția notelor la examenul de bacalaureat

Centrul de examen

<5

5-5,99

6-6,99

7-7,99

8-8,99

9-9,99

10

CE1377- Colegiul Național ”Th. Costescu”

56

28

69

15

0

0

0

CE1235 – Colegiul Tehnologic ”C-tin Brâncoveanu ”

47

7

29

8

0

0

0

CE53 – Liceul Tehnologic ”Decebal”

76

9

34

9

2

0

0

CE590 – Liceul Tehnologic ”D-l Tudor”

84

10

16

5

0

0

0

CE66 – Liceul Tehnologic ”Lorin Sălăgean”

38

23

37

9

2

0

0

TOTAL

301

(49,10%)

77

(12,56%)

185

(30,18%)

46

(7,5%)

4

(0,65%)

0

(0%)

0

(0%)

 1. e) Situația contestațiilor la examenul de bacalaureat

Centrul de examen

Proba E)a)

Proba E)c)

Proba E)d)

CE1377- Colegiul Național ”Th. Costescu”

9

23

21

CE1235 – Colegiul Tehnologic ”C-tin Brâncoveanu ”

10

13

15

CE53 – Liceul Tehnologic ”Decebal”

6

14

10

CE590 – Liceul Tehnologic ”D-l Tudor”

8

21

10

CE66 – Liceul Tehnologic ”Lorin Sălăgean”

10

13

15

TOTAL

55

(25,11%)

91

(41,55%)

73

(33,33%)

Purtăror de cuvânt al ISJ Mehedinți,

Inspector școlar Claudiu IORDACHE

Descarca / Vizualizeaza

Descarca / Vizualizeaza